05 tháng 1, 2007

Trước Năm 1975

Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất

Hiệp Định Genève Ngày 20/7/1954

Đồng bào miền Bắc di cư vào Nam

Cộng Sản Việt Nam xâm nhập miền Nam

Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng Tống Nixon

Hoa Kỳ di tản

Chiến xa Liên Xô của bộ đội miền Bắc ủi sập cửa Dinh Độc Lập

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức buổi lễ gọi là mừng thắng lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét