03 tháng 1, 2007

Cuộc Cách Mạng tại Đông Đức

Erich Honecker lên làm Tổng Bí Thư Đảng

Tổng Bí Thư Honecker sang thăm Tây Đức

Duyệt binh kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đông Đức

Dân chúng Bá Linh biểu tình

Nhà thờ Nikolai, thành phố Leipzig

Biểu tình tại thành phố Leipzig

Dân Đông Đức vượt thoát qua Tiệp Khắc

Bức tường Bá Linh

Chủ Tịch Egon Krenz

Thủ Tướng Helmut Kohl

Thủ Tướng Hans Modrow

Thủ Tướng Lothar De Maiziere

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét