03 tháng 1, 2007

Cuộc Cách Mạng tại Tiệp Khắc

Cuộc nổi dậy tháng 8/1968

Tổng Bí Thư Alexander Dubeck vận động quần chúng nổi dậy

Kịch Tác Gia Havel và Cựu Tổng Thống Alexander Dubcek

Công Trường Wencesles

Diễn Đàn Dân Sự tổ chức cuộc đình công với hơn 500 ngàn người tham gia

Biểu tình tại Công Trường Wencesles 

Nhóm Hiến Chương 77 tổ chức biểu tình

Sinh viên vận động chữ ký ủng hộ Vaclav Havel làm Tổng Thốn

Kịch Tác Gia Vaclav Havel tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Tiệp Khắc

Tổng Thống Vaclav Havel

Tổng Thống Vaclav Havel đón chào các ngoại giao đoàn 

Dân chúng Tiệp Khắc đi bầu

Thủ Tướng Ladislav Adamec

Tổng Bí Thư Gustav Husak

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét