19 tháng 12, 2006

Những Bi Kịch Sau Ngày Toàn Quốc Kháng Chiến

* Lý Thái Hùng

Tháng 12 năm nay, đảng Cộng sản Việt Nam đã huy động khá nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm cái gọi là ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp xảy ra cách nay 60 năm vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Vào lúc đó, Hồ Chí Minh trên danh nghĩa là chủ tịch nước Việt Nan Dân Chủ Cộng Hòa mà họ đã cướp được từ tay chính quyền Trần Trọng Kim vào tháng 8 năm 1945 sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, kêu gọi đồng bào toàn quốc, đặc biệt là tại Hà Nội phải rút khỏi thành phố để chống lại các cuộc tấn công của quân đội Pháp. Cũng vào lúc đó, Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã cho rằng người Pháp đã phản bội Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946 và xâm phạm tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 mà hai phía gồm chính quyền Việt Minh và chính quyền thuộc địa Pháp đang thảo luận nhằm giải quyết vấn đề độc lập của Việt Nam. Nếu những ai không thuộc sử hoặc bị bị kích thích bởi tinh thần dân tộc mù quáng, dễ tin rằng các đều nêu ra của đảng Cộng sản Việt Nam hay nói đúng hơn là của chính quyền Việt Minh vào thời đó, là đúng và cuộc kháng chiến có chính nghĩa. Sự thật không phải như vậy.